Референтна листа на завршни машински работи

Референтна листа


• Градски Трговски Центар (замена на клима комори и реконструкција на машински сали како и монтажа на хидромеханичка опрема и шплинкер систем)

• Лем инженеринг (изведба на радијаторско греење во повеќе стамбени објекти)

• Офис и Ко. (изведба на радијаторско греење во станбени и деловни простории)

• Министерство за труд и социјална политика (демонтажа на стари котли и поставување на нови во 18 детски градинки низ Македонија)

• Министерство за образование и наука (изведба на електрична инсталација за компјутерски кабинети во 25 Основни училита низ Македонија)

• Проект инженеринг(изведба на водовод, канализација и топловодно греење во станбени објекти)

• UNDP -реконструкција на водоводна исталација во с. Гермијам - општина Новаци

• Бујото Инвест (изработка на мешачка група за фенкојлерско и радијаторско греење во машинската сала и изведба на целата цевна мрежа во нивниот нов деловен и изложбен објект)

• Македонски Телекомуникации (изработка на мешачка група за фенкојлерско и радијаторско греење во машинската сала и изведба на целата цевна мрежа во нивниот нов деловен објект)

•Хотел Македонија во Дојран – Инсталација на сончеви колектори – Инвеститор: Макоил Скопје


•Мотел Македонија во Велес – Инсталација на сончеви колектори – Инвеститор: Макоил Скопје


•Објект на УСАИД во Приштина (Косово) ­Систем за климатизација, цевоводи за клима комора, ограда и настрешница за клима комора


•Џонсон Мети ( Johnson Matthey) во слободна зона Бунарџик : изработка на систем за греење и ладење, монтажа на линиски пумпи, климатизација. Инвеститори: Енергија и Студио Круг


•Цементарница ТИТАН Усје – изведба на топловодно греење


•АРЦЕЛОРМИТАЛ – Изведба на радијаторско греење


•Медикус Хелп – Инсталација за топловодно греење, водоводна мрежа и систем од сончеви колектори


•Катна гаража на Макоил на бул.Крсте Мисирков – Изработка на Сплинкер систем


•Клинички Центар Систина – Поврзување на чилери


•Експанада – Визбегово – Изведба на греење и климатизација


•Виспак Пела – Изведба на греење и климатизација во објект во н.Илинден


•Реконструкција на експозитури на Стопанска Банка во Прилеп, Дебар и Скопје


•ЕОС МАТРИКС – Изработка на климатизација


•Градска болница 8 ми Септември и Клинички Центар во Скопје – Поврзување на чилери•Изведба на греење, водовод и соларни системи во поголем број индивидуални куќи